O projekcie

O projekcie

Zielona Zajezdnia

Niebieska i zielona infrastruktura w zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o. o.

Spółka wnioskuje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Wodami o realizacje projektu w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ogłaszający nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Opis projektu
Projekt realizowany będzie na obszarze Miasta Konin w Województwie Wielkopolskim, w ramach którego zrealizowane zostanie kilka zadań mających na celu zlikwidowania wyspy ciepła tworząc elementy ekologicznej zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Na elementy niniejszego projektu będą składać się:
Realizacja wskazanych inwestycji niebieskiej i zielonej infrastruktury stworzy nową jakość przestrzeni, która generuje nwzrostem sztucznego ciepła wytwarzanego przez infrastrukturę zajezdni do atmosfery emitowane są zanieczyszczenia w postaci pyłów i gazów cieplarnianych. Sytuacja ta zwiększa ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza.
Wyspa ciepła przyczynia się także do wiepożądane skutki przyrodnicze przez obecną infrastrukturę złożoną z betonu oraz stali. Wraz ze zrostu upałów w okresie letnim, co ma szczególnie groźne konsekwencje dla osób chorych i starszych, zwiększając ryzyko zasłabnięć, odwodnień, udarów słonecznych i incydentów kardiologicznych mieszkańców zamieszkujących pobliże naszej siedziby.
Generowanie większej ilości energii cieplnej powoduje również wzrost zużycia energii elektrycznej na działanie urządzeń chłodniczych, a to pociąga za sobą większe koszty eksploatacyjne.
1. Cel wniosku
Podstawowym celem realizacji projektu jest likwidacja wyspy ciepła na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie, która ma powierzchnię 19 414 m2 na terenie znajdują się 3 budynki użytkowe oraz plac postojowy, gdzie kończą i rozpoczynają funkcjonowanie autobusy miejskie w Koninie. W obecnym stanie plac jest nie zadaszony, brak na nim roślinności a betonowa struktura podłoża nie umożliwia przedostanie się wody do gruntów. Brak również miejsca gromadzenia deszczówki przez co niewykorzystywane są naturalne zasoby.
Niniejszy projekt ma na celu stworzenie przestrzeni zielonej oraz niebieskiej likwidującej wyspę ciepła, która podwyższa temperaturę otoczenia oraz temperaturę wewnątrz autobusów. Dodatkowym celem projektu będzie stworzenie przyjaznej zielonej przestrzeni dla mieszkańców, która będzie realizowała cele odpoczynku i edukacji. Ponieważ każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z przestrzeni edukacyjnej ogrodu deszczowego. Celem wniosku będzie także podjęcie szerokich działań edukacyjnych, gdzie zaplanowane zajęcia warsztatowe, edukacyjne oraz eksperckie obejmą 3000 mieszkańców Konina.
2. Rodzaj projektu
Wysłany wniosek ma na celu wsparcie wdrażanie przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o. o. przedsięwzięcia związanego z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu. Wnioskodawca wnioskuje o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu publicznego, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi w zajezdni autobusowej. Wniosek aplikacyjny zawiera działania edukacyjne i uświadamiające jako uzupełniające działania infrastrukturalne w ramach dotacji.
Zakres przedmiotowy projektu polegać będzie na realizacji działań związanych z:
Aktywnościom wskazanym powyżej muszą towarzyszyć będą edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu.

Zielona Zajezdnia Autobusowa

Zielona Zajezdnia Autobusowa

Projekt realizowany będzie na obszarze Miasta Konin w Województwie Wielkopolskim, w ramach którego zrealizowane zostanie kilka zadań mających na celu zlikwidowania wyspy ciepła tworząc elementy ekologicznej zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Na elementy niniejszego projektu będą składać się:
Zadanie 1

Część solarna będzie zainstalowana, aby móc dostarczać zieloną energię do ładowania autobusów elektrycznych oraz hybrydowych, która będzie także dodatkowo wykorzystana także do innych celów, m. in. oświetlenia parkingu, elewacji czy nośników edukacyjnych.

Część dachu zielonego będzie zrealizowana w formie dachu o zazielenieniu ekstensywnym. Realizacji przyświeca określony cel, stworzenia powierzchni biologicznie czynnej, poprawa jakości termicznej oraz odporności ogniowej budynku, opóźnienie spływu wody opadowej, podniesienie walorów estetycznych, stworzenie warunków dla utrzymania różnorodności gatunków fauny i flory.

Na dachu ekstensywnym zasadzone będą rośliny sucholubne – rozchodniki, zioła, mchy i wybrane trawy. Tego rodzaju nasadzenia będą wykonane na konstrukcji, które pozwali na niewielkie obciążenie, konstrukcji podtrzymującej wiatę o dachu spadzistym pod kątem 30 stopni. Dach ekstensywny nie wymaga intensywnej pielęgnacji ani obsługi. Raz – dwa razy do roku sprawdzimy stan roślinności i urządzeń odwadniających, przeprowadzając nawożenie oraz usunąć niepożądane chwasty lub siewki drzew.

Zadanie 2

Część solarna będzie zainstalowana, aby móc dostarczać zieloną energię do ładowania oświetlenie i nawadnianie ściany zieleni na ogrodzeniu zajezdni autobusowej, która będzie także dodatkowo wykorzystana także do innych celów, m. in. oświetlenia parkingu, elewacji czy nośników reklamowych.

Część dachu zielonego będzie zrealizowana w formie dachu o zazielenieniu ekstensywnym. Realizacji przyświeca określony cel, stworzenia powierzchni biologicznie czynnej, poprawa jakości termicznej oraz odporności ogniowej budynku, opóźnienie spływu wody opadowej, podniesienie walorów estetycznych, stworzenie warunków dla utrzymania różnorodności gatunków fauny i flory.

Na dachu ekstensywnym zasadzone będą rośliny sucholubne – rozchodniki, zioła, mchy i wybrane trawy. Tego rodzaju nasadzenia będą wykonane na konstrukcji, które pozwali na niewielkie obciążenie, konstrukcji podtrzymującej wiatę o dachu spadzistym pod kątem 30 stopni. Dach ekstensywny nie wymaga intensywnej pielęgnacji ani obsługi. Raz – dwa razy do roku sprawdzimy stan roślinności i urządzeń odwadniających, przeprowajac nawożenie oraz usunąć niepożądane chwasty lub siewki drzew.

Zadanie 3

Zależy nam na tym, aby poprzez rewitalizację tego obszaru stworzyć dogodne przejście dla mieszkańców w kierunku przystanku, ale także, aby Zielona ściana służyła nam jako naturalny pochłaniacz hałasu, który wytwarzają przejeżdżające autobusy, a roślinność dawałaby ochłodę w upalne dni, a w przypadku deszczów pobierała z gleby nadmiar wody teren zieleni wraz ze ścieżkami, małą architekturą oraz zielenią. W pierwszej części prac wykonane zostaną roboty budowlane, z budową ścieżek żwirowych, zamontowane zostaną m.in. ławki, kosze na odpady, słupki ograniczające łąkę oraz elementy przyrodnicze – domek dla jeży, hotel dla owadów i domki dla ptaków. Ponadto, ułożone zostaną specjalne kostki, uniemożliwiające wjazd na trawnik.

Planowana zieleń obejmuje różnorodne gatunki roślin – m.in. perłowca japońskiego, tulipanowca amerykańskiego.

Zadanie 4

Dach zielony zostanie pokryty roślinnością ekstensywną tworząc system cienkowarstwowy, charakteryzujący się niskim obciążeniem. Do nasadzeń zostaną stosowane rośliny łatwe w utrzymaniu, które wymagają sporadycznego nawadniania i pielęgnacji co sprawia, że są przystosowane do wieloletniego użytkowania. Do pokrycia zastosowana zostanie grubość warstwy wegetacyjnej wynoszącej przynajmniej 20 cm.

Dach zielony ekstensywny będzie obsadzony roślinnością niską, zadarniającą, taką jak: rozchodniki, mszaki i trawy. Ciężar powierzchniowy systemu nasyconego wodą łącznie z zielenią wynosić będzie około 70-150 kg/m². Wysokość układu dla zaplanowanej zieleni ekstensywnej to 8–14 cm.

Zadanie 5

Na terenie zajezdni w części niezagospodarowanej obecnie przez Spółkę planowany w ramach niniejszego projektu jest Ogród deszczowy, który położony będzie w pobliżu elewacji budynku warsztatowego, tak by rynną odprowadzać do niego wodę z dachu do rabaty bylinowej.

Nasz ogród deszczowy będzie umiejscowiony w sąsiedztwie nawierzchni, betonowych o odpowiednim skosie z których będzie zbierać wodę, gdzie po ulewnym deszczu najdłużej utrzymuje się woda, która spłynie bezpośrednio do zasadzonych skupiny drzew i krzewów uzupełnionych odpowiednio dobranymi bylinami.

Niecka i zagłębienie, w którym zakładamy ogród deszczowy, będzie mieć głębokość 50-80 cm, które będzie wypełnione 3-4 warstwami drenażu (kolejno: tłuczeń kamienny, gruby żwir, otoczaki lub drobny żwir i piasek) i rozkładany na pow. 20-30 cm ziemi urodzajnej. Na drenażu umieścimy włókninę, która utrudni jego zamulanie.

Stworzymy drenaż o podłożu pod niecką wyposażone w odpływ przelewowy, którym podczas gwałtownej ulewy będzie mógł wypłynąć nadmiar wody do małych zbiorników retencyjnych. Dodatkową właściwością takiej konstrukcji będzie to, że woda z której rośliny pobrały szkodliwe substancje, po przejściu przez kolejne warstwy wypełniające nieckę, zostanie dobrze oczyszczona.

Ogród deszczowy będzie zwieńczony dwoma konstrukcjami złożonymi z podwójnych kontenerów morskich, które będą wyposażone w sale audiowizualne i ścieżki edukacyjne o tematyce ekologii, elektromobliności w tym wpływie korzystania z komunikacji miejskiej na środowisko, ograniczeniu emisji spalin oraz wysp ciepła. Kontenery będą zasilane przez panele fotowoltaiczne umieszczone na ich dachu. Na ich elewacji oklejony będzie tytuł projektu wraz z logotypami NFOŚIGW oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie.

Realizacja wskazanych inwestycji niebieskiej i zielonej infrastruktury stworzy nową jakość przestrzeni, która generuje niepożądane skutki przyrodnicze infrastruktury złożonej z betonu oraz stali. Ograniczanie S
Efekty Projektu
Głównymi efektami projektu będzie zmniejszenie emisji ciepła wytwarzanego w przestrzeni zajezdni autobusowej poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz systemu zadaszeń wykorzystujących panele fotowoltaiczne. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska likwidując wyspę ciepła zlokalizowaną na terenie zajezdni autobusowej, która wpływa to na odczucie znacznego dyskomfortu i zagrożenia zdrowia, a nawet życia, zwłaszcza ludzi starszych i dzieci. Tereny o podwyższonej temperaturze charakteryzują się również dużą koncentrację zanieczyszczeń powietrza. Zatrzymywanie emisji spalin wydzielanych z autobusów spalinowych będzie następowało poprzez wchłanianie zanieczyszczonego powietrza w roślinności. Budowa wiaty pod autobusy napędzane paliwami alternatywnymi pokryta panelami fotowoltaicznymi – wymiana ogrodzenia stworzonego z żywej ściany roślinności, – pokrycie dachów budynków zajezdni i dyspozytorni pokryte roślinnością (zielone dachy) – wymiana nawierzchni odprowadzającej wodę. Efektem projektu ma być udział w warsztatach ekologicznych 1000 uczniów ze szkół zlokalizowanych w Koninie i w powiecie konińskim. Docelowo także obejmiemy szkoleniem certyfikowanym i eksperckim 100 osób interesujących się kwestiami ekologii i zielono-niebieskiej infrastruktury w regionie. Efektem projektu będzie także realizacja ścieżek edukacyjnych i partycypacyjnych dla mieszkańców Konina – planujemy efekt w postaci przeszkolenia 2000 osób z takich działań.
Działania informacyjno - edukacyjne w Projekcie, w tym kampanie podnoszące świadomość

W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych postawione zostaną w ramach budowy zielonej ściany – 4 ekologiczne kontenery, w środku, których będzie stworzona ścieżka edukacyjna z multimedialnymi ekranami, prezentującymi materiały proekologiczne związane z likwidacją wysp ciepła w mieście, niską emisją w transporcie, zagospodarowaniem wód opadowych oraz gospodarką bioróżnorodności, która nas otacza. Ścieżki edukacyjne będą miały za zadanie wspomagać nauczycieli biologii oraz promować postawy ekologiczne wśród mieszkańców Konina. W wybrane dni będziemy zapraszać szkoły podstawowe oraz ponad podstawowe, grupy seniorów do przejazdem elektrycznym autobusem, który przewiezie grupy do zwiedzania zajezdni, gdzie zaprezentowane zostaną inwestycje w niebieską oraz zieloną infrastrukturę oraz poprowadzone przez ścieżkę edukacyjną w Ogrodzie Deszczowym przy MZK Projekt będzie promowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji zapisanymi przez Grantodawcę. Promować projekt będzie także za pomocą mediów lokalnych i regionalnych (informacje będą zamieszczane w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu). Na miejscu realizacji zadania umieszczone zostaną tablice informacyjne dotyczące źródła finansowania oraz opisu realizowanego projektu. Na żywej ścianie zieleni będą rozmieszczone plansze z kampaniami informacyjnymi dotyczącymi ekologii, bioróżnorodności oraz elektromobilności. W ramach działań edukacyjnych stworzymy materiały w postaci prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych oraz interaktywnych plansz dla uczestników projektu. Rozpoczniemy także 2 kampanie na rok w kwestii edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość używania mobilności wodorowej, elektrycznej oraz hybrydowej w odniesnieniu do poprawy środowiska naturalnego w mieście.

Raz w roku zrealizujemy także konferencję dla średnich i małych miast pod nazwą Zielona Komunikacja Publiczna – będzie się składać z paneli eksperckich dotyczących ekologicznych zmian infrastrukturalnych oraz organizacyjnych przewoźników. Zaproszone zostaną do takiej konferencji miasta zarówno z Polski, jaki miast członków EOG.

Lokalizacja

28 czerwca 2018 roku Miejski Zakład Komunikacji w Koninie z zakładu budżetowego został przekształcony i funkcjonuje, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiada Miasto Konin. Ostatnie lata dla spółki MZK to szereg wielu inwestycji, które unowocześniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz przybliżają do celu, jakim jest stworzenie nowoczesnej komunikacji miejskiej przyjaznej mieszkańcom. Na opisywane inwestycje składa się podpisanie w 2019 rok z firmą Solaris umowy na zakup 7 elektrobusów, 6 autobusów hybrydowych, w tym 4 klasy MAXI i 2 MEGA. Natomiast w 2020 roku na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Marii Dąbrowskiej 10, została wybudowana myjnia autobusowa o obiegu zamkniętym, który zatrzymuje do ponownego wykorzystania do 90% wody oraz stacja złożona z 3 ładowarek z przeznaczeniem do uzupełniania energii w autobusach elektrycznych. W ramach obsługi pasażerów udostępniona została aplikacja OnTime na smartfony oraz rozszerzony został system informacji pasażerskiej o 9 tablic wyświetlających czas przyjazdu autobusów na przystankach. Obecnie w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie pracuje w zespole 203 osób w zatrudnionych na stanowiskach kierowcy, mechanika samochodowego, pomocniczych oraz w administracji. Nasza Spółka obsługuje 21 linii (w tym jedna nocna), przejeżdżając rocznie około 3,9 mln. wozokilometrów, przewożąc około 10.000.000 pasażerów.

W dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie jest nieruchomość o pow. 5.160 m² zabudowana